Polityka Prywatności oraz Cookies bagdrip.com

1. Informacje ogólne.

Dostawcą Witryny oraz Serwisu www.bagdrip.com (dalej także: bagdrip.com) jest Bike Café sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Grzybowa 8A/2, 62-081, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 508906, o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP 779-24-28-686, o nr. REGON 302601770; kontakt: biuro@bikecafe.pl; 505 626 622. Podmiot ten jest także administratorem danych użytkowników udostępnionych przez użytkownika lub pobranych od niego za pośrednictwem tej strony, z zastrzeżeniem punktu 3.3. poniżej. Niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych mają zastosowanie do Danych osobowych Użytkownika uzyskiwanych w związku z korzystaniem przez niego z bagdrip.com, nie mają natomiast zastosowania do witryn ani usług nieznajdujących się pod kontrolą Bike Café Sp. z o.o. co wyjaśniono w punkcie 3.3. poniżej. Wszyscy dostawcy witryn i usług internetowych winni są jednak działać zgodnie z zasadami wymienionymi w punkcie 2. poniżej – za wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wiąże się w żaden sposób z działalnością tego podmiotu na terenie Unii Europejskiej lub kraju obowiązywania prawa UE, a jednocześnie Użytkownik (podmiot danych) nie przebywa na terenie UE.

Dostawca pozyskuje informacje o Użytkownikach Witryny i Serwisu www.bagdrip.com, a w tym o ich działaniach w drodze procesów określonych poniżej:

a. odbiór informacji dobrowolnie podawanych przez Użytkowników poprzez ich wprowadzenie w formularzach lub podanie w związku z prowadzeniem korespondencji z Dostawcą

b. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

c. gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego strony  www.bagdrip.com.

d. działanie narzędzi analitycznych szczegółowo opisanych w niniejszej Polityce.

2. Zasady przetwarzania danych Użytkownika.

2.1. Zasady Ogólne. 

Zarówno Dostawca jak i wszelkie inne podmioty przetwarzające dane Użytkownika w związk z korzystaniem ze strony www.bagdrip.com zobowiązane są stosować niżej określone zasady ogólne. Jakiekolwiek naruszenie wskazanych zasad przez administratora lub procesora danych uprawnia Użytkownika do podjęcia działań określonych poniżej.

a) Masz prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych oraz do otrzymania od administratora kopii Twoich danych podlegających przetwarzaniu, z zastrzeżeniem zachowania praw i wolności osób trzecich.

b) Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe.

c) Gdy dane są niekompletne masz prawo do ich uzupełnienia, z uwzględnieniem celów przetwarzania.

d) Masz prawo żądania usunięcia danych, gdy wygaśnie podstawa ich przetwarzania lub poweźmiesz wiadomość o tym, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

e) Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania na czas potrzebny do ustalenia czy Twoje dane są prawidłowe – w wypadku zakwestionowania ich prawdziwości; na czas rozpatrywania sprzeciwu wobec przetwarzania, na czas, w którym administrator nie potrzebuje danych, ale są mi potrzebne do dochodzenia moich roszczeń, a także gdy powezmę wiadomość o niezgodności przetwarzania z prawem, ale zamiast usunięcia danych wolę aby ograniczono przetwarzanie.

f) Gdy podstawą przetwarzania jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej, masz prawo wnieść sprzeciw wobec operacji przetwarzania, gdy stwierdzisz, że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności mają charakter nadrzędny wobec tych interesów administratora lub osoby trzeciej.

g) Gdy dla przetwarzania danych niezbędna jest Twoja zgoda lub jest ono niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, to masz prawo żądać, aby zapis Twoich danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego został Tobie przekazany w celu przesłania innemu administratorowi lub przesłany bezpośrednio do innego administratora, chyba że powyższe wpłynęłoby niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

h) Jeżeli Twoje prawa zostaną naruszone to przysługuje Tobie prawo skargi do właściwego organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

i) Cele i czas przetwarzania danych – muszą być określone w pouczeniu szczegółowym lub w treści udzielanej przez Ciebie zgody, chyba że zachodzą okoliczności szczególne uzasadniające przetwarzanie danych z mocy samego prawa, o których administrator winien poinformować Użytkownika

j) Gdy dla przetwarzania niezbędna jest Twoja zgoda, możesz tę zgodę w każdej chwili wycofać, składając Administratorowi stosowne oświadczenie, które możesz doręczyć także w formie korespondencji elektronicznej.

2.2. Dane w formularzach kontaktowych i pozostałej korespondencji.

Dane są przetwarzane w celach kontaktowych zgodnie z inicjatywą adresata, w szczególności do realizacji zamówień, udzielania zamówionych informacji o oferowanych dobrach i usługach, odpowiedzi na zadawane pytania, m.in. poprzez obsługę formularzy i wysyłkę newsletterów. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dostawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w dostarczaniu, tworzeniu i utrzymaniu infrastruktury IT Serwisu oraz Witryny www.bagdrip.com. Nadto, dane mogą być przekazywane biurom rachunkowym, biegłym rewidentom oraz licencjonowanym podmiotom doradczym zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej – w związku z formalną obsługą działalności Dostawcy (Podmioty wspomagające działalność Dostawcy – PWDD). Wymienione osoby są zobowiązane do nieprzekazywania danych oraz do ich zabezpieczenia przed dostępem jakichkolwiek innych osób. Wymienione osoby mogą przetwarzać dane wyłącznie w zakresie oraz czasie niezbędnym do wykonania łączących je z Dostawcą umów o realizację usług IT, a także obsługi formalnej i doradczej. Podanie danych w związku z dokonywaniem zamówienia lub zakupu dóbr lub usług oferowanych na stronie www.bagdrip.com jest dobrowolne, stanowi jednak warunek konieczny dla zawarcia i wykonania umowy. Serwis zbiera za pośrednictwem formularzy i pozostałej korespondencji wyłącznie te informacje, które Użytkownik podaje dobrowolnie, w drodze świadomego działania. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż na podstawie uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika. Prosząc o zgodę na udostępnienie danych Dostawca wskaże cel przetwarzania oraz określi odbiorcę danych. Wyjątek od powyższej zasady stanowi zgoda na udostępnienie danych Podmiotom wspomagającym działalność Dostawcy (PWDD), która zostaje udzielona poprzez zaakceptowanie niniejszego dokumentu (Polityka Prywatności). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych udostępnianych za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz w pozostałej korespondencji, znajdują się poniżej:

 1. Administratorem danych jest: Bike Café Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Grzybowa 8A/2, 62-081, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 508906, o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP 779-24-28-686, REGON 302601770; kontakt: biuro@bikecafe.pl; 505 626 622
 2. Dane udostępnione w celu prowadzenia z nami korespondencji są przez nas zabezpieczone przed dostępem osób trzecich za pomocą adekwatnych środków technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Dane te są usuwane w terminie 1 roku od zakończenia wątku, łącznie z korespondencją, chyba że zachowanie wątku jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń administratora – w takim wypadku zapis konwersacji wraz z danymi zostaje zachowany do dnia wydania prawomocnego wyroku zasądzającego bądź oddalającego roszczenie lub do chwili jego wygaśnięcia. Analogiczne zasady dotyczą przechowania danych podanych w związku ze złożonym zamówieniem – jednak w takim przypadku podstawowy okres przechowania danych wynosi 3 lata.
 3. Twoje dane udostępnione w formularzu kontaktowym nie są przekazywane w sposób inny niż wynikający z niniejszej Polityki Prywatności oraz udzielonych przez Ciebie indywidualnych zgód.
 4. Możesz w każdej chwili zażądać, aby Twoje dane zostały przez nas usunięte. Nie uchybia to jednak prawu do zachowania korespondencji w sytuacji szczególnej, określonej w punkcie 3 powyżej. Żądanie usunięcia danych wiąże się z usunięciem wiadomości i uniemożliwi kontynuację wątku.
 5. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż określone powyżej wymaga Twojej uprzedniej zgody. Warunkiem wyrażenia zgody jest uzyskanie przez Ciebie pełnej informacji o celach sposobach oraz czasie przetwarzania danych.
 6. Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany a ich przetwarzanie podlega wszystkim zasadom określonym w punkcie 2.1.

Prosimy mieć na uwadze, że wszystkie zewnętrzne domeny do których prowadzi ta strona stosują własne rozwiązania w zakresie polityki prywatności standardów bezpieczeństwa oraz polityki cookies. Domeny zewnętrzne to w szczególności: www.facebook.com, www.instagram.com, www.messenger.com, www.tpay.com, www.webflow.com, www.mailchimp.com, www.cookiebot.com.

3. Informacja o plikach cookies.

3.1. Serwis korzysta z plików cookies. Strona www.bagdrip.com pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb analizy statystycznej my lub nasz usługodawca możemy używać także plików Web beacons (zapis wejść na stronę i do cookies). Nie zbieramy ani nie przechowujemy pojedynczych plików cookies lub Web beacons, nie przechowujemy ich z informacjami, które służą identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.

3.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są pobierane na urządzenie końcowe przez serwer obsługujący Witrynę. Następnie przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do Witryny za każdym razem, kiedy dany użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer identyfikuje preferencje użytkownika.

3.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dostawca Serwisu. Powyższe nie dotyczy jednak sytuacji, w której użytkownik korzysta wtyczek społecznościowych oraz zewnętrznych usług internetowych. W tym zakresie administratorem danych jest podmiot dostarczający usługę lub zarządzający zewnętrznym kanałem komunikacyjnym. Aby zapoznać się z zakresem wykorzystywania przez te podmioty pozyskanych informacji o użytkownikach, należy przeczytać warunki korzystania z właściwych witryn/serwisów. Niezbędne informacje na ten temat znajdziesz w punkcie 5. Nadto korzystamy z narzędzia Google Analytics, którego dostawca również zbiera dane użytkowników zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami. Zasady te jak i opcje blokowania plików cookies tego usługodawcy użytkownik może znaleźć na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

3.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

3.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

3.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Witryny i Serwisu bagdrip.com.

3.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Dostawcą Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

3.9. Rodzaje Plików cookies – rozwinięcie.

 1. Podstawowe

Potrzebne do prawidłowego funkcjonowania strony m.in. do obsługi podstawowych funkcjonalności jak ustawienia prywatności, logowanie, obsługa formularzy. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.

 1. Analityczne

Informują o liczbie wizyt na stronie i podstronach; są przechowywane w formie zagregowanej i nie są wykorzystywane do identyfikowania Użytkowników.

 1. Indywidualizujące Twoje Preferencje

Pozwalają na personalizację korzystania ze strony. Mogą zawierać numer IP. Takie pliki są przez nas wykorzystywane, jednak są przechowywane w formie, która nie powala na identyfikację Użytkownika, numery IP są przechowywane w powiązaniu z preferencjami, jednak tylko w formie skróconej. Możesz dokonać preferencyjnych ustawień, które następnie możesz dowolnie zmieniać.

 1. Personalizujące w celach Marketingowych
 1. Analityka szczegółowa

Mogą być stosowane przez zewnętrznych usługodawców na ich stronach, do których możesz przejść z naszej strony. Mogą zawierać numer IP.

3.10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

3.11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3.12. Korzystając z Serwisu www.bagdrip.com użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie cookies w sposób zgodny z opisem zamieszczonym w niniejszej „Informacji o plikach cookies”. Dostawca nie przechowuje informacji pochodzących z plików cookies dłużej niż przez czas 5 lat.

3.13. Narzędzia analityczne – rozwinięcie:

Narzędzie

Podstawa prawna przetwarzania informacji o Użytkowniku

Sposób działania

Zarządzanie Twoimi preferencjami / szczegółowe informacje

Facebook Pixel

Dostawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland

art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO

Zapisywanie informacji o działaniach Użytkownika na stronie bagdrip.com po przekierowaniu z portalu Facebook

Zasady: https://www.facebook.com/about/privacy/

Sprzeciw wobec gromadzenia danych:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

obowiązki Dostawcy Narzędzia w zakresie ochrony danych, których przetwarzanie podlega RODO:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook Insights

Dostawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland

Zbieranie informacji o działaniach użytkownika na portalu Facebook w celu ukierunkowania reklamy na tym portalu 

Dostawca Witryny oraz Dostawca Narzędzia są współadministratorami danych Użytkownika na zasadach określonych w poniższym dokumencie:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Dostawca Witryny przetwarza dane wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym regulaminem (Polityka Prywatności i Cookies).

Google Tag Manager

Dostawca: Google Analytics firmy Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ir

Reklama na naszej stronie jest ukierunkowana w oparciu, o informacje które pochodzą z innych stron internetowych i dotyczą wyborów oraz preferencji Użytkownika.

Użytkownik może zapobiec stosowaniu narzędzia korzystając z następującego odnośnika: http://www.google.com/ads/preferences

Więcej informacji:

https://www.google.com/policies/technologies/ads

Polityka Prywatności stosowana przez Dostawcę Narzędzia:

https://www.google.com/policies/privacy

Obowiązki Dostawcy Narzędzia w zakresie ochrony danych, których przetwarzanie podlega RODO:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Dostawca:

Analiza działań, preferencji i wyborów Użytkownika na naszej stronie internetowej.

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Obowiązki Dostawcy Narzędzia w zakresie ochrony danych, których przetwarzanie podlega RODO:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

4. Logi serwera.

4.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

4.3. Dane powyższe nie są przetwarzane w sposób mający na celu łączenie tych danych z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i nie skutkuje taką operacją.

4.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych przez Użytkownika Serwisu podmiotom zewnętrznym.

Użytkownik wybierając odnośniki dostępne na stronie Serwisu zostaje przekierowany na strony niżej wskazanych podmiotów zewnętrznych:

Podmiot zewnętrzny

Link do polityki prywatności:

Sposób wprowadzenia danych przez Użytkownika

Facebook Inc.

Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, US

(witryna Facebook.com)

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/about/privacy

Bezpośrednio – poprzez otwarcie ikony społecznościowej ze strony Dostawcy i przejście do witryny zewnętrznej

Facebook Inc.

Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, US

(komunikator Facebook Messenger- na stronie może pojawić się bezpośredni odnośnik do aplikacji)

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/about/privacy

Bezpośrednio – poprzez otwarcie ikony ze strony Dostawcy co powoduje korzystanie z aplikacji zewnętrznej

Facebook Inc.

Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, US

(witryna Instaram.com)

https://help.instagram.com/402411646841720

Bezpośrednio – poprzez otwarcie ikony społecznościowej ze strony Dostawcy i przejście do witryny zewnętrznej

Krajowy Integrator Płatności S.A.

ul. Św. Marcin 73/6

61-808 Poznań

NIP: 7773061579

REGON: 300878437

KRS: 0000412357

https://tpay.com/kontakt/polityka-prywatnosci

Bezpośrednio – przy dokonywaniu płatności (witryna zewnętrzna)

Cybot

Company reg. no: DK34624607

Havnegade 39

1058 Copenhagen

Denmark

https://www.cookiebot.com/en/

Bezpośrednio – poprzez otwarcie odnośnika prowadzącego do zmiany preferowanych ustawień cookies

Dodatkowo, Użytkownik zapisując się na newslettera akceptuje korzystanie z usług podmiotu pośredniczącego którym jest: The Rocket Science Group, LLC – poniżej odpowiednia informacja:

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

https://mailchimp.com/

Podmiot pośredniczy w wysyłce newslettera.

6. Zarządzanie plikami cookies – zmiana ustawień.

6.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

6.2. W celu bezpośredniego zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies

Apple Safari – iOS

http://support.apple.com/kb/HT1677

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Internet Explorer

IE9:
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

IE7&IE8:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/Change-Internet-Explorer-Security-settings

6.3. Pliki cookies dla strony www.bagdrip.com można aktywować i deaktywować korzystając ze zintegrowanego wyłącznika dostępnego pod następującym odnośnikiem: [https://bagdrip.com/cookies.html]

7. Bezpieczeństwo

Administrator wprowadził adekwatne struktury techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu ochrony informacji dostarczonych przez osoby odwiedzające Witrynę przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Prosimy mieć na uwadze, że wszystkie zewnętrzne domeny do których prowadzi ta strona stosują własne rozwiązania w zakresie polityki prywatności standardów bezpieczeństwa oraz polityki cookies.

8. Małoletni

Witryna zawiera wyłącznie bezpieczne i przyjazne treści, nie jest jednak ukierunkowana na odbiorcę małoletniego, poniżej lat 16. Nie przewidujemy celowego gromadzenia danych, dotyczących tej kategorii użytkowników. Jeśli Dostawca uzyska rzeczywistą wiedzę, że zebrał dane osobowe od osoby, która nie ukończyła 16 lat, niezwłocznie takie dane usunie, o ile nie będzie prawnie zobowiązany do zatrzymania takich danych.  Jeśli Użytkownik uważa, że Dostawca omyłkowo lub nieumyślnie zebrał informacje od osoby, która nie ukończyła 16 lat, powinien niezwłocznie skontaktować się w tej sprawie z Dostawcą.